မဂၤလာပါေနာ္။ လက္ရွိအြန္လိုင္းမွာ သိပ္ကိုနာမည္ႀကီးေနတဲ BBoom BBoom သီခ်င္းပိုင္ရွင္ K-Pop Girl Band ျဖစ္တဲ့ Momoland ကိုအားလံုးသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။

သူတို႔ရဲ႕ အဲဒီသီခ်င္းေလးဟာ လက္ရွိမွာ အရမ္းကို ေအာင္ျမင္ေနတာပါေနာ္။ Momoland အဖြဲ႔ကိုေတာ့ အဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦးနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ပြဲဦးထြက္ခဲ့တာပါ။ ကုမၸဏီကေတာ့ Duble Kick ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

၁။ Hyebin

အႏုပညာအမည္ – Hyebin

အမည္အရင္း – Lee Hye Bin

တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာ – ေခါင္းေဆာင္၊ Vocalist

ေမြးေန႕ – ၁၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္

အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၅ မီတာ (၅ေပ ၅လက္မ)

အေလးခ်ိန္ – ၄၄ ကီလိုဂရမ္ ( ၉၇ ေပါင္)

ေသြးအမ်ိဳးအစား – ဘီ

၂။ Yeonwoo

အႏုပညာအမည္ – Yeonwoo

အမည္အရင္း – Lee Da Bin

တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာ – အဆိုရွင္၊ ရပ္ပါ၊ Visual

ေမြးေန႕ -၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္

အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၉ မီတာ ( ၅ေပ ၇လက္မ)

အေလးခ်ိန္ – ၄၉ ကီလိုဂရမ္ (၁၀၈ ေပါင္)

ေသြးအမ်ိဳးအစား – ဘီ

၃။ Jane

အႏုပညာအမည္ – Jane

အမည္အရင္း – Sung Ji Yeon

တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာ – Main Dancer, Sub Rapper, Lead Vocalist

ေမြးေန႕ – ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္

အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၆ မီတာ (၅ေပ ၅ လက္မ)

အေလးခ်ိန္ – ၄၅ ကီလိုဂရမ္ ( ၁၀၁ ေပါင္)

ေသြးအမ်ိဳးအစား – အို

၄။ Taeha

အႏုပညာအမည္ – Taeha

အမည္အရင္း – Kim Taeha

တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာ – အဓိကအဆိုရွင္

ေမြးေန႕ – ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္

အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၃ မီတာ ( ၅ေပ ၄လက္မ)

အေလးခ်ိန္ – ၅၃ ကီလိုဂရမ္ ( ၁၁၆ ေပါင္)

ေသြးအမ်ိဳးအစား –  ဘီ

၅။ Nayun

အႏုပညာအမည္ – Nayun

အမည္အရင္း – Kim Na Yun

တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာ – အဆိုရွင္

ေမြးေန႕ – ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္

အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၇ မီတာ ( ၅ေပ ၆လက္မ)

အေလးခ်ိန္ – ၄၈ ကီလုိဂရမ္ ( ၁၀၅ ေပါင္)

ေသြးအမ်ိဳးအစား –  ေအဘီ

၆။ Daisy

အႏုပညာအမည္ – Daisy

အမည္အရင္း – Yoon Jung Ahn

တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာ – Main Rapper, Lead Dancer, Vocalist

ေမြးေန႕ – ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္

အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၂ မီတာ ( ၅ေပ ၃ လက္မေက်ာ္)

အေလးခ်ိန္ – ၄၅ ကီလိုဂရမ္ ( ၉၉ေပါင္)

ေသြးအမ်ိဳးအစား –  အို

၇။ JooE

အႏုပညာအမည္ – JooE

အမည္အရင္း –  Lee Joo Won

တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာ – Lead Dancer, Lead Rapper, Vocalist, Face of the Group

ေမြးေန႕ – ၁၉၉၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္

အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၄ မီတာ (၅ေပ ၅ လက္မ)

အေလးခ်ိန္ – ၄၆ ကီလိုဂရမ္ (၁၀၁ ေပါင္)

ေသြးအမ်ိဳးအစား –  အို

၈။ Ahin

အႏုပညာအမည္ – Ahin

အမည္အရင္း – Lee Ah In

တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာ – အဓိကအဆိုရွင္

ေမြးေန႕ – ၁၉၉၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္

အရပ္အျမင့္ – ၁.၆ မီတာ ( ၅ေပ ၃ လက္မ)

အေလးခ်ိန္ – ၄၄ ကီလိုဂရမ္ (၉၇ ေပါင္)

ေသြးအမ်ိဳးအစား – ေအ

၉။ Nancy

အႏုပညာအမည္ – Nancy

အမည္အရင္း – Nancy Jewel Mcdonie

တာဝန္ယူထားသည့္ေနရာ – Lead Vocalist, Lead Dancer, Visual, Center

ေမြးေန႕ – ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ရက္

အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၂ မီတာ ( ၅ေပ ၃ လက္မေက်ာ္)

အေလးခ်ိန္ – ၄၆ ကီလိုဂရမ္ (၁၀၁ ေပါင္)

ေသြးအမ်ိဳးအစား -အို