အရပ္ပုေနလို႔ စိတ္ညစ္ေနလား။ အရပ္ထြက္လာေစမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းကိုေျပာျပမယ္ဆိုရင္ စိတ္မဆိုးေလာက္ဘူးေနာ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရပ္ထြက္ေစမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မွ်ေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အရင္ဆံုး ၀မ္းလ်ားေမွာက္ေနပါ။ ၿပီးရင္ အေနာက္ဖက္ ေျခႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔ၿပီးထုတ္လိုက္ပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚျမင့္ၿပီးေျမာက္လုိက္ပါ။ ၀မ္းဗိုက္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို ထိန္းထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေနႏိုင္သေလာက္ေနပါ။ ၿပီးရင္ ခဏနားၿပီး ထပ္လုုပ္ပါ။ ၅ ႀကိမ္တိတိ လုပ္ေပးရမွာပါ။

၂။ အရင္ဆံုး ကိုယ္မတ္မတ္ထိုင္ပါ။ ၿပီးရင္ လက္တေဒါင္ကေန လက္ႏွစ္ဖက္ကို အေပၚေျမာက္လိုက္ပါ။ ဘယ္ဖက္လက္နဲ႔ ညာဖက္တေဒါင္ကို ကိုင္ေပးထားပါ။ ခါးကိုမတ္မတ္ထားေပးရပါမယ္။ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းအသက္ရႈပါ။ ၿပီးရင္ ခဏနားၿပီး ၁၀ ႀကိမ္လုပ္ပါ။

၃။ အရင္ဆံုး ေက်ာလွဲေနမယ္။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ေျမာက္လိုက္ပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုလည္း တန္းတန္းဆန္႔ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းက ၾကြလိုက္ပါ။ အသက္ကို ခပ္ျဖည္းျဖည္းရႈလိုက္ ထုတ္လိုက္လုပ္ပါ။ ကိုယ္ေနႏိုင္သေလာက္ေနၿပီး ခဏနားပါ။ ၿပီးရင္ ၅ ႀကိမ္လုပ္ပါ။

၄။ အရင္ဆံုး ၀မ္းလ်ားေမွာက္ေနပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို အေပၚေျမာက္ပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို အေနာက္ပစ္လိုက္ပါ။ ရင္ဘတ္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကို အေပၚၾကြေပးပါ။ ၿပီးရင္ အဲဒီအတိုင္း ေနႏိုင္သေလာက္ေနၿပီး ခဏနားပါ။ ၅ ႀကိမ္လုပ္ပါ။

အရပ္ထြက္လာေစမယ့္ ထိေရာက္တဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေတြ

၅။ ခႏၶာကိုယ္ကို မတ္မတ္ေနမယ္။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို စုထားမယ္။ ၿပီးရင္ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကို ကိုင္းၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ထိႏိုင္သမွ် ထိေအာင္လုပ္ပါ။ အေၾကာကိုလည္း ေျပေစမွာျဖစ္ၿပီး အရပ္ရွည္ဖို႔လည္း အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ခဏနားၿပီး ဆက္လုပ္ပါ။ ၅ ႀကိမ္လုပ္ပါ။

၆။ အရင္ဆံုး ေျခေထာက္ဆင္းၿပီး မတ္မတ္ထိုင္ပါ။ ၿပီးရင္ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကို ကိုင္းၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေျခဖ၀ါးနဲ႔ ထိေပးပါ။ ၁၀ စကၠန္႔ေလာက္ေနၿပီး ဆက္လုပ္ပါ။ ၅ ႀကိမ္လုပ္ပါ။

၇။ အရင္ဆံုး ေမွာက္လ်က္ေနမယ္။ ၿပီးရင္ ေျခဖ၀ါးကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ထိမယ္။လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ေထာက္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကို ၾကြေပးမယ္။ ၿပီးရင္ ခါးကိုဆန္႔ထားပါ။ အဲဒီေနာက္ ကိုယ္ေနႏိုင္သေလာက္ေနၿပီး ခဏနားပါ။ ၿပီးရင္ ထပ္လုပ္ေပးပါ။ ၅ ႀကိမ္လုပ္ပါ။