ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ Mango Group သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႐ံုးခ်ဳပ္သစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ လုုပ္ငန္းႀကီးထြားမႈအား အရွိန္အဟုုန္ျမွင့္တင္

2019-05-23T15:19:36+06:30May 23rd, 2019|News|

error: Alert: Copyright © 2019. MyStyle Myanmar