မိတ္ကပ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ဟာ လိမ္းျခယ္လိုက္သူရဲ႕ ရုပ္ရည္အသြင္အျပင္ကို လံုး၀ေျပာင္းလဲသြားေစၿပီး မိမိကိုယ္ကို ယံုႀကည္ႏိုင္မႈလည္း တိုးတက္ေစပါတယ္။ မိတ္ကပ္လိမ္းတယ္ဆိုတာ အခ်ိန္၊ စိတ္ရွည္မႈႏွင့္ တိက်မႈတို႕လိုအပ္ၿပီး မႀကာခဏလိမ္းျခယ္ေပးေလေလ သင့္ရဲ႕မိတ္ကပ္လိမ္းျခယ္ႏုိင္ရည္လည္း တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာပါတယ္။

ယေန႕အခ်ိန္မွာဆိုရင္ မိတ္ကပ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မတူညီကြဲျပားေသာ ျပင္ဆင့့္ျခယ္သမႈမ်ား၊ မိတ္ကပ္ပစၥည္းမ်ားစသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္ေနပါတယ္။ ယခုတခါ MyStyle ကေနၿပီး ေဖာ္ျပခ်င္တာက မိတ္ကပ္လိမ္းျခယ္လိုက္သည့္အခါ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အသြင္အျပင္ မည္မွ်ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တယ္ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။