အမှီအခိုကင်းပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ပြောပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ အမှန်တရား ၉ ခု