ေတာင္ကိုးရီးယား ဒရမ္မာ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြဆိုတာ ျမန္မာပရိသတ္ေတြနဲ႔ မစိမ္းတာမို႔ သရုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေတြကလည္း ျမန္မာပရိသတ္ေတြနဲ႔ မစိမ္းပါဘူး။ နာမည္ရလာတာနဲ႔အတူ အႏုပညာေၾကးေတြလည္း ျမင့္တက္သြားတတ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အရ သူတို႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ဝင္ေငြရသလဲဆုိတာကို ဒီတခါ မွ်ေဝေပးသြားပါမယ္။

၁၀။ Bae Suzy

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၇၀၀ ရွိပါတယ္။

၉။ Park Shin Hye

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁,၀၀၀ ရွိပါတယ္။

၈။ Park Bo Young

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀ ရွိပါတယ္။

၇။ Shin Min Ah

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀ ရွိပါတယ္။

၆။ Gong Hyo Jin

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃,၄၀၀ ရွိပါတယ္။

၅။ Kim Tae Hee

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈,၉၀၀ ရွိပါတယ္။

၄။ Song Hye Kyo

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁,၈၀၀ ရွိပါတယ္။

၃။ Ha Ji Won

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁,၈၀၀ ရွိပါတယ္။

၂။ Lee Youn Ae

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃,၅၀၀ ရွိပါတယ္။

၁။ Jun Ji Hyun

သူမရဲ႕ အႏုပညာေၾကးက ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ပိုင္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃,၅၀၀ ရွိပါတယ္။