ဒရမ္မာဇာတ္ကားေကာင္းေကာင္းၾကည့္ဖို႔ ရွာေဖြေနသူေတြအတြက္ တရုတ္ဒရမ္မာ ဇာတ္ကားေကာင္းေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ Rating အေကာင္းဆံုး ရရွိထားၾကတဲ့ ဇာတ္ကားေတြပါ။

၁။ Ten Miles of Peach Bloosom

Rating က 4.8 Star ရထားၿပီး Review ေပါင္း ၃၅၀၀ ေက်ာ္ရထားတဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အပိုင္းစုစုေပါင္းက ၅၈ ပိုင္းပါဝင္ၿပီး Dragon Tv က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ျပသခဲ့တာပါ။

၂။ Lost Love in Times

4.8 Stars ရထားၿပီး Reviews 1500 ေက်ာ္ရထားတာပါ။ အပိုင္း ၅၆ ပိုင္းပါဝင္ပါတယ္။

၃။ Ode to Joy 2

4.4 Star ရထားၿပီး Review ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရထားကာ အပိုင္း ၅၅ ပိုင္းပါဝင္တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး (၅) ဦးရဲ႕ မတူညီတဲ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းေတြ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ နဲ႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြကို ျမင္ၾကရမွာပါ။

၄။ The King’s Woman

Rating 4.3 Stars ရထားၿပီး Review 2000 ေက်ာ္ရထားကာ အပိုင္း ၄၈ ပိုင္းပါဝင္ပါတယ။္ Zhejiang Tv ႕ ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ Game of Hunting

Rating 3.7 Stars ရထားၿပီး Review 50 ေက်ာ္၇ထားပါတယ္။ Hunan TV က ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၆။ The Perfect Match

Rating 3.5 Stars ရထားၿပီး Review 95 ခု၇ထားပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က Sanlih ရုပ္သံလိုင္းမွာ ျပသခဲ့ကာ စုစုေပါင္း အပိုင္း ၂၂ ပိုင္းရွိပါတယ္။

၇။ A Seven-Faced Man

ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားပါပဲ။ အပိုင္း ၃၈ ပိုင္းပါပါတယ္။ Rating ဘယ္ေလာက္၇ထားတယ္ဆိုတာေတာ့ မေဖာ္ျပထားပါတယ္။