လူေတြမွာ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မတူပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ပန္းသီးပံုမ်ိဳး၊ တခ်ိဳ႕က ေလ့ေထာင့္ပံုမ်ိဳး၊ တစ္ခ်ိဳ႕က သစ္ေတာ္သီးလိုမ်ိဳး စသျဖင့္ ရွိၾကပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားအလိုက္ သင့္ေတာ္တဲ့ Dress ေတြကို မွ်ေဝေပးပါမယ္။

ပန္းသီးပံုခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား

ႀတိဂံေျပာင္းျပန္ပံုခႏၶာကိုယ္အခိ်ဳးအစား

သဲနာရီခြက္ပံု ခႏၶာကို္ယ္အခ်ိဳးအစား

ငွက္ေပ်ာသီးပံု ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား

သစ္ေတာ္သီးပံု ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား

ေလးေထာင့္ပံု ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား

ဇြန္းပံု ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား

စိန္ပံုခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား

သင့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ Dress ေတြကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္မလဲ

မိမိေကာ ဘယ္လို ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားထဲမွာပါသလဲဆိုတာ ေျပာခဲ့ေပးၾကပါဦး။