တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ၎၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ၂ လၾကာ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္အား စတင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစီအစဥ္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၄ ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္သည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အလုပ္သင္အစီအစဥ္အတြက္ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေကာလိပ္ေပါင္း ၇ ခုမွ ေလွ်ာက္ထားသူ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၎အနက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၆၀ ဦးသည္ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္အတြက္ ဆန္ကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၄ ဦးအား အလုပ္သင္ အစီအစဥ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး (digital marketing)၊ အခမ္းအနား စီမံခန္႔ခြဲမႈ (event management)၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (CSR)၊ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ (customer care)၊ ကြန္ရက္ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈ (core network)၊ ကြန္ရက္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္မႈ (network strategy)fixed IT ႏွင့္ PS core အစရွိသည့္ ကုမၸဏီ၏ ဌာနအသီးသီးတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္သည့္ အလုပ္သင္မ်ားကိုလည္း အလုပ္သင္ အစီအစဥ္  ၿပီးဆံုးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ လုပ္ပို္င္ခြင့္ေပးအပ္မႈေတြကို အားေပးေထာက္ခံတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဒီအလုပ္သင္အစီအစဥ္ ကေနတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြအတြက္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ အသစ္ေတြ ေပးအပ္သြားႏိုင္ၿပီး တစ္ကယ့္လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစဖို႔ အမ်ားႀကီး ကူညီ ေပးသြားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ တယ္လီေနာရဲ႕ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပက အေတြ႕အႀကံဳရင့္ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ အတူ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး သင္ယူေလ့လာမႈ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း အနီးကပ္ ညႊန္ၾကားျပသမႈေတြကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ Chief People Officer ျဖစ္သူ Selina Lomholdt က ေျပာၾကားသည္။

ဒီတယ္လီေနာရဲ႕ အလုပ္သင္အစီအစဥ္ကို ညီမတို႔ တကၠသိုလ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ တစ္ခုကေန ေလွ်ာက္ထားျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ညီမက တယ္လီေနာျမန္မာရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး နဲ႔ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေရး ဌာန (Digital Marketing and Brand Strategy department) မွာ အျခား စီနီယာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ ႀကီးၾကပ္သူေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္ျပသမႈေတြနဲ႔ အတူ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ တယ္လီေနာက ညီမရဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ပိုိမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္နဲ႔ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ပိုမို ရရွိလာေအာင္ အလြန္ အသံုးဝင္တဲ့ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ကို ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလို အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကို ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္လည္း အရမ္းကို ဂုဏ္ယူမိၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နည္းနာေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေလ့အထေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ပိုမိုသင္ယူသြားႏိုင္ဖို႔၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ပိုမို ရရွိႏိုင္ဖို႔ ညီမအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အလုပ္သင္အစီအစဥ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ အမ်ိဳးသား စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီ ေကာလိပ္ (National Management Degree College) မွ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အထူးျပဳ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ မ သင္းစႏၵီေသာ္ က ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာတြင္ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းစဥ္(supply chain) အတြင္းတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားအား အားေပး ကူညီလိုၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ အရည္အခ်င္း တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားလိုသည့္ ခိုင္မာသည့္ ရည္သန္ခ်က္ႏွင့္ အညီ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သင္ၾကားေလ့လာမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။ တယ္လီေနာ၏ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္ကိုလည္း အဆိုပါ ရည္သန္ခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အေနနွင့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား ပိုမိုရရွိလာကာ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေပးအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာသည္ ၎၏ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း အပတ္စဥ္ ၃ ႀကိမ္အား ေအာင္ျမင္စြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။