[Zawgyi]

ဝန္ထမ္းမ်ား ကုမၸဏီထဲတြင္ ကာလရွည္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင္႔ အလုပ္ထြက္ေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရႏႈန္း ေလ်ာ႔နည္းေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမွာ ယေန႔ေခတ္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအတြက္ ဦးစားေပးစဥ္းစားစရာကိစၥတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဆိုပါကိစၥရပ္အတြက္ ျမန္မာျပည္ရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ ၄င္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားတုိးျမွင္႔ေရးႏွင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား ေရရွည္အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ JobNet.com.mm ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာျဖစ္တဲ့ Matt De Luca က “ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး ေရရွည္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီပံ႔ပိုးေပးႏိုင္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင္႔ ျမန္မာ႔ HR ေစ်းကြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား” ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ျပင္သစ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ညီလာခံတြင္ ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ညီလာခံကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔က ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ႔ျပီး Mote Poh ကုမၸဏီရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိ Loring Harkness က ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအက်ိဳးခံစားပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ျဖည္႔စြက္ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ စရိတ္တိုးပြားမႈ ႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္လုပ္ေဆာင္မႈအား သက္ေရာက္ေစတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာျပည္ရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႔ၾကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း Mr. De Luca မွ ေျပာၾကားခဲ႔ျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို မခန္႔အပ္မီ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္႔ စဥ္းစားသင္႔တဲ့ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း မွ်ေဝခဲ႔ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အား အလုပ္မခန္႔ခင္ ထိုဝန္ထမ္းအလုပ္လုပ္ခဲ႔ဖူးတ့ဲ ကုမၸဏီမွတစ္ဆင္႔ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဟာ ၄င္းဝန္ထမ္းအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိေစႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ဝန္ထမ္းအမ်ားစု အလုပ္ထြက္ရျခင္းရဲ႕ ေယဘုယ်အခ်က္မ်ားတြင္ အိမ္ႏွင္႔ အလုပ္ အကြာအေဝး၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲလာမႈ၊ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ကမ္းလွမ္းမႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မိသားစုအေျခအေန အစရွိတဲ့အခ်က္မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ညီလာခံမွတစ္ဆင္႔ သိရွိခဲ႔ရပါတယ္။

အလုပ္ထြက္ေသာဝန္ထမ္းႏႈန္း ေလ်ာ႔နည္းေအာင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ ၄င္းတို႔လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်င္႔သံုးသင္႔တဲ့ အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တိုးတက္မႈအခြင္႔အလမ္းမ်ား ပံ႔ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာသိရွိေစရန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Matt မွ အၾကံျပဳခဲ႔ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ကုမၸဏီတစ္သားတည္းျဖစ္ရန္ အစဥ္မျပတ္အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲအား ေျပလည္ေစမယ့္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားအား ကုမၸဏီဘက္မွ ပံ႔ပိုးျခင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ဥပမာ – ရံုးလာရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္မွ အလုပ္လုပ္ေစျခင္း အစရွိသည္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေစ်းကြက္တြင္ေရွ႕ေျပးဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ JobNet Myanmar ဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ HR ပိုင္းဆိုင္ရာအေလ႔အထမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွစ္ဘက္လံုးမွ က်င္႔သံုးႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္မယ့္ ေစ်းကြက္အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင္႔ အခ်ိန္ႏွင္႔တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္တဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားဘက္မွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာက္ခံထားတဲ့ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကိုလည္း ၄င္းညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

JOBNET.COM.MM အေၾကာင္း

JobNet.com.mm ဟာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္လိုအပ္ေနေသာအလုပ္မ်ားနွင္႔ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မယ္႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္ဖက္နွင္႔တစ္ဖက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေတြ႔ဆံုနိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အင္တာနက္အေျချပဳ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေပါင္း ၇ သိန္းေက်ာ္က လစဥ္ JobNet.com.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္အား ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ ရႈလ်က္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြမႈအတြက္ အြန္လိုင္းမွ ဝင္ေရာက္ၾကည႔္ရႈသူအမ်ားဆံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ JobNet.com.mm ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ Mr. Matt De Luca နွင္႔ ျမန္မာျပည္ဖြားျဖစ္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Justin Sway တို႔ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင္႔ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးနိုင္ရန္အတြက္ တည္ေထာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမ်ားတြင္ အဆင္႔ျမင္႔ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းပညာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။

ျပင္သစ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းအေၾကာင္း

ျပင္သစ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (CCI France Myanmar) ဟာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းသည္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္မယူဘဲ ၁၀၀% မိမိေငြေၾကးျဖင္႔ လည္ပတ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏွင္႔ ျမန္မာအၾကား စီးပြားေရးအရ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားတိုးတက္ေစရန္ ႏွင္႔ ၄င္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပံ႔ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

[Unicode]

ဝန်ထမ်းများ ကုမ္ပဏီထဲတွင် ကာလရှည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် နှင့် အလုပ်ထွက်သော ဝန်ထမ်းဦးရေနှုန်း လျော့နည်းစေရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်းမှာ ယနေ့ခေတ် ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအတွက် ဦးစားပေးစဉ်းစားစရာကိစ္စတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်လာပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စရပ်အတွက် မြန်မာပြည်ရှိ အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များတိုးမြှင့်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းများ ရေရှည်အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် အုပ်ချုပ်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အလို့ငှာ JobNet.com.mm ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Matt De Luca က “ဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်တွင် ပျော်ရွှင်ပြီး ရေရှည်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ နည်းဗျူဟာများ နှင့် မြန်မာ့ HR ဈေးကွက် အပြောင်းအလဲများ” ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြင်သစ်ကုန်သည်ကြီးများအဖွဲ့အစည်းမှ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ညီလာခံတွင် ပွဲတက်ရောက်သူများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ညီလာခံကို ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့က နိုဗိုတယ်ဟိုတယ် ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး Mote Poh ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိ Loring Harkness က ကုမ္ပဏီများမှ ပေးဆောင်နိုင်တဲ့ ဝန်ထမ်းများအကျိုးခံစားပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှု စရိတ်တိုးပွားမှု နှင့် လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ဆောင်မှုအား သက်ရောက်စေတဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်ရှိ လုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲများကိုလည်း Mr. De Luca မှ ပြောကြားခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများကို မခန့်အပ်မီ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် စဉ်းစားသင့်တဲ့ အဓိကအချက်အလက်များကိုလည်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အား အလုပ်မခန့်ခင် ထိုဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဟာ ၎င်းဝန်ထမ်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိစေနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမှာ ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဝန်ထမ်းအများစု အလုပ်ထွက်ရခြင်းရဲ့ ယေဘုယျအချက်များတွင် အိမ်နှင့် အလုပ် အကွာအဝေး၊ ဝန်ထမ်းများ၏ လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲလာမှု၊ အခြားသောကုမ္ပဏီများမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းများ ကမ်းလှမ်းမှု၊ ဝန်ထမ်းများ၏ မိသားစုအခြေအနေ အစရှိတဲ့အချက်များ ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း ညီလာခံမှတစ်ဆင့် သိရှိခဲ့ရပါတယ်။

အလုပ်ထွက်သောဝန်ထမ်းနှုန်း လျော့နည်းအောင် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ အခြေခံအကျဆုံးအချက်မှာ ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းများအား ရှင်းလင်းစွာသိရှိစေရန် ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း Matt မှ အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်သားတည်းဖြစ်ရန် အစဉ်မပြတ်အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများမှာ အလွန်ပင်အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ဝန်ထမ်းများရဲ့ အခက်အခဲအား ပြေလည်စေမယ့် လိုက်လျောမှုများအား ကုမ္ပဏီဘက်မှ ပံ့ပိုးခြင်း၊ အလုပ်ချိန်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ဥပမာ – ရုံးလာရန် အခက်အခဲရှိသူများအတွက် အိမ်မှ အလုပ်လုပ်စေခြင်း အစရှိသည်တို့သည် ပြောင်းလဲလာသော လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

ဈေးကွက်တွင်ရှေ့ပြေးဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ JobNet Myanmar ဟာ အကောင်းဆုံးသော HR ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အထများကို အလုပ်ရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ နှစ်ဘက်လုံးမှ ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်မယ့် ဈေးကွက်အစီရင်ခံစာများ နှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်တဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ဝန်ထမ်းများဘက်မှ တောင်းဆိုမှုများ၊ လိုအပ်ချက်များကို ကောက်ခံထားတဲ့ စစ်တမ်းရလဒ်များကိုလည်း ၎င်းညီလာခံ တက်ရောက်သူများကို ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

JOBNET.COM.MM အကြောင်း

JobNet.com.mm ဟာ ကုမ္ပဏီများတွင်လိုအပ်နေသောအလုပ်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မယ့်ဝန်ထမ်းများကို တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ထိထိရောက်ရောက်တွေ့ဆုံနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနေသော အင်တာနက်အခြေပြု အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ပေါင်း ၇ သိန်းကျော်က လစဉ် JobNet.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်အား ဝင်ရောက်ကြည့် ရှုလျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေမှုအတွက် အွန်လိုင်းမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူအများဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ JobNet.com.mm ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ Mr. Matt De Luca နှင့် မြန်မာပြည်ဖွားဖြစ်သော အလုပ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Justin Sway တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရှိလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်ရှာဖွေသူများတွင် ကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှုများကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနများတွင် အဆင့်မြင့်ကောင်းမွန်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာများကို လုပ်ဆောင်ကျင့်သုံးနိုင်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။

ပြင်သစ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအကြောင်း

ပြင်သစ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (CCI France Myanmar) ဟာ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကျိုးအမြတ်မယူဘဲ ၁၀၀% မိမိငွေကြေးဖြင့် လည်ပတ်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နှင့် မြန်မာအကြား စီးပွားရေးအရ ဆက်သွယ်ချက်များတိုးတက်စေရန် နှင့် ၎င်းအဖွဲ့ဝင်များရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်လျက် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။