“ကိုယ္ဆိုတဲ့ ရပ္တည္မႈနဲ႔…
ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ခိုင္မာေနရင္…
ဘာေတြကို ဂ႐ုစိုက္စရာ လိုလို႔လဲ?

ကိုယ္ပါ…
ကိုယ့္ကို ကိုယ့္အတိုင္းေလးပဲ လက္ခံေပးပါ။”

Supported by MyStyle Myanmar
https://www.facebook.com/MyStyleMyanmar/

Produced by InnoCreative Photos and Videos Production
https://facebook.com/zinnobeloo

Special Thanks to every single person who has contributed to this video.
Love you guys

With Love