မႀကံဳစဖူး ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ တစ္ခု

Forbes Travel Guide (FTG) မွ Hotel မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ Star Rating စာရင္းကို ေၾကျငာခဲ့ၿပီး The Peninsula Hotels မွ Five-star အဆင့္ကို ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၁၀ ခုလံုးတြင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ယခုေၾကျငာမႈတြင္ The Peninsula Hotels သည္ Hotel brand မ်ားထဲတြင္ FTG rating တြင္ ပထမဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး Rating ကို ရရွိခဲ့ေသာ ဟိုတယ္တစ္ခု အေနနဲ႕ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

ယခု ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္အတူ Hongkong and Shanghai Hotels, Limited ၏ Chief Operating Officer ႏွင့္ The Peninsula Hotels ၏ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ Operator ျဖစ္သူ Peter Borer မွ “ယခု ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္သည့္ ရလဒ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဟိုတယ္ ဆယ္ခုတြင္ရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ လုပ္အား အမ်ားအျပားတို႔ စုေပါင္း၍ ရရွိလာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း လာေရာက္တည္းခိုသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး Luxury စံႏႈန္းျပည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလို အထူးခ်ီးျမွင့္ခံရသည္မွာလည္း ၎ေၾကာင့္ပါပဲ။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္အားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အျပင္ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ကိုျပန္လည္ သိျမင္သည့္အေနျဖင့္ The Peninsula Hotels မွေနၿပီး ဟိုတယ္တိုင္းတြင္ ရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ၅ ရက္ဆက္တိုက္ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Complimentary Message၊ ေန႕လည္ပိုင္း လက္ဖက္ရည္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အထူးမီႏူးတို႔ ပါဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ႏွင့္ စိမ္းသူ မဟုတ္

ယခင္ႏွစ္ FTG တြင္လည္း The Peninsula Hotels မွ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၁၀ ခုလံုးပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၉ ခုမွာ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ The Peninsula Manila တစ္ခုသာ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ကို ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဟိုတယ္ ၉ ခုလံုး ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ကာ The Peninsula Manila သည္လည္း ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ကို ယခုႏွစ္တြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ FTG သမိုင္းတြင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဇိမ္ခံဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ ေရႊအဆင့္စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခု

FTG ၏ ဇိမ္ခံခရီးသြားအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ ေရႊအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္မွာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ထဲမွ ျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးတြင္ ထူးျခား၍ တိက် မွန္ကန္ ျပတ္သားစြားအဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ဆုတစ္ခု အျဖစ္သိရွိၾကပါတယ္။ FTG ၏ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Filip Boyen မွ “ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပန္းတိုင္မွာ အခ်က္အလက္မ်ား အေျခခံေသာ ၾကယ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုကို ရရွိႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ထုိအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဟိုတယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္းကို ရရွိႏိုင္ရန္ ဂုဏ္သိကၡာမ်ား ပါဝင္သည္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အမည္မေဖာ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ပန္းတိုင္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳ၍ ခရီးသြားမ်ားအား ကမာၻ အေကာင္းဆံုး Luxury အေတြ႕အႀကံဳကို ရရွိႏိုင္ေစရန္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ဟိုတယ္မ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းပါ။

“FTG သည္ The Peninsula Hotels အား ဟိုတယ္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားခြဲမ်ား အားလံုးတြင္ ၾကယ္ငါးပြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ပထမဦးဆံုး ဇိမ္ခံဟိုတယ္ brand တစ္ခု ခ်ီးျမွင့္ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၁ ႏွစ္တြင္ Brand တစ္ခုမွ ယခုလို အဆင့္သတ္မွတ္ခံရသည္မွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္သည္။” ဟု Boyen မွာ ျဖည့္ဆြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။ “The Peninsula Hotels မွာ ဂုဏ္သတင္းေျပာင္ေျမာက္သည့္ ဟိုတယ္မ်ားထဲမွ ထင္ရွားေပၚလြင္လ်က္ ရွိၿပီး ဇိမ္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စံတင္ရေလာက္သည့္ မွတ္သားဖြယ္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။”

ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္အား ဂုဏ္ယူဆင္ႏြဲသည့္ အေနျဖင့္ အထူးဆုလဒ္မ်ား

ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈကို အထိန္းအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ The Peninsula Hotels သည္ လာေရာက္တည္းခိုေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အထူးဆုလဒ္မ်ား ေပးအပ္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း လာေရာက္တည္းခိုေသာ ဧည့္သည္မ်ားအေနႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ေစ်းႏႈန္း၊ အဆင္ေျပသင့္ေလွ်ာ္သည့္ Check-in ႏွင့္ Check-out အခ်ိန္၊ အခန္းအမ်ိဳးအစား အဆင့္တိုးျမွင့္ေပးျခင္းမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ Spa Credit မ်ားကို Peninsula.com၊ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ [email protected]သို႔ email ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ (စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။)

FTG မွ အႏုိင္ရရွိသူမ်ား စာရင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုကိုေတာ့ Link တြင္ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရွိေသာ The Peninsula Yangon သည္ YOMA Central Development အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ The Peninsula Residences Yangon ႏွင့္အတူ ေအက  ၁၀ ရွိသည့္ ဆူးေလးဘုရားလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းစံုရွိရာေနရာ ၊ ရန္ကုန္ ျမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္  တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါတယ္။

The Peninsula Residences Yangon မွာ အခန္းေပါင္း ၉၆ ခုပါ၀င္မွာျဖစ္ျပီး The Peninsula Hotel Yangon မွာ ဧည့္ခန္း ၈၈ ခန္း ကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပီးဆံုးေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။