အာဖရိကတိုက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ဒင္ကာလူမ်ိဳးစုသည္ ရာသီအလိုက္ မိမိတို႕၏ေနထုိင္မႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲေနထိုင္တတ္ႀကပါသည္။ မိုးရာသီ၌ အပူပိုင္းျမက္ခင္းလြင္ျပင္မ်ားတြင္ စပါးေစ့၊ ေျပာင္းေစ့မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေနထုိင္တတ္ႀက၍ ေျခာက္ေသြ႕ပူျပင္းေသာရာသီေရာက္သည့္အခါမွာ ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းေနေလ့ရွိပါသည္။

ထိုဒင္ကာလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ားသည္ သူတို႕ထိန္းေက်ာင္းေမြးျမဴေနရေသာ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ ႏြားတစ္ေကာင္လက္ခံရရွိၿပီး ထိုႏြား၏အမည္မွာ ပိုင္ရွင္ေယာက်ာ္းသားတို႕ကိုယ္ပိုင္နာမည္၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္လာပါသည္။ ထုိတိရစာၦန္မ်ား ႀကီးထားဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် သူတို႕၏ရွည္လ်ားေသာ ဦးခ်ိဳမ်ားမွာ ထူးျခားဆန္းျပားေသာအသြင္တမ်ိဳးသို႕ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။

ေယာက်ာ္းေလးမ်ား အသက္ ၂၀ အရြယ္ေရာက္သည့္အခါမွာ ပိုးပန္းခ်ိန္အစၿပဳလာၿပီး မိန္းကေလးမ်ားအတြက္မွာေတာ့ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္မွစတင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း သတို႕သမီးတင္ေတာင္းခအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တိရစာၦန္အေကာင္အေရအတြက္ျပည့္ရန္ ေကၽြးေမြးပ်ိဳးေထာင္ရသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား အသက္ ၃၀ ျပည့္ခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ လက္ထပ္ခြင့္ရွိပါသည္။