တခါတရံအခ်ိန္၌ လူအခ်ိဳ႕သည္ ဖက္ရွင္က်ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တမူထူးျခားေသာအရာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္တတ္ႀကပါတယ္။ သူ႕ရာသီအခ်ိန္ႏွင့္သူ အံ၀င္ခြင္က်စြာ ၀တ္ဆင္ရန္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာအရာမ်ားရွိေသာ္လည္းအခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိုက္ရႈးရဲဆန္စြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္တတ္ႀကပါတယ္။ ေဆာင္းရာသီကဲ့သို႕ ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ခ်မ္းစိမ့္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္မ်ားလံုၿခံဳမႈရွိပါမွ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ ထုိ႕ေႀကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ ေဆာင္းရာသီအခ်ိန္တြင္ မ၀တ္ဆင္သင့္သည့္ဖိနပ္အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ကိုေရြးႏုတ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ ေနာက္ပြင့္ရွဴးဖိနပ္မ်ား

ေျခေထာက္အေရွ႕ပိုင္းလံုၿခံဳမႈရွိရံုျဖင့္ အေႏြးဓာတ္အျပည့္မရႏိုင္ေသာေႀကာင့္ အေနာက္ဖက္ဖေနာင့္မ်ားကိုပါ ဖံုးအုပ္ႏိုင္သည့္ဖိနပ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ေစခ်င္ပါတယ္။

၂။ ရွဴးဖိနပ္အပါးမ်ား

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာလႈပ္ရွားရသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္သာ လိုက္ဖက္မႈရွိစြာ၀တ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ဖိနပ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ေႏြရာသီအခ်ိန္မေရာက္ေသးခင္အထိသိမ္းဆည္းထားဖို႕ အႀကံေပးလိုပါတယ္။

၃။ ကြင္းထိုးေဒါက္ဖိနပ္မ်ား

ဤဖိနပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ေရွာင္ရွားရန္အင္မတန္ခက္ခဲေသာ္လည္းေနာက္ပြင့္ရွဴးဖိနပ္မ်ားကဲ့သို႕ ေျခဖေနာင့္လံုျခံဳမႈမရွိသည္ကိုသတိထားပါ။

၄။ ထိပ္ပြင့္ကြင္းထိုးဖိနပ္မ်ား

ေျခဖေနာင့္သာမကအေရွ႕ဖက္ပါမလံုသည့္အခါ ေျခေထာက္အေႏြးဓာတ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္မရႏိုင္ေတာ့ေသာေႀကာင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

၅။ ကြင္းထိုးဖိနပ္မ်ား

ထိပ္ပြင့္ကြင္းထိုးဖိနပ္မ်ားနည္းတူပင္ ေျခေထာက္အျပည့္မလံုၿခံဳေသာေႀကာင့္ ေႏြရာသီအခ်ိန္တြင္စီးျခင္းကအေကာင္းဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ေနာက္ႀကိဳးသိုင္းဖိနပ္မ်ား

အေရွ႕အျခမ္းကိုမည္မွ်ပင္ဖံုးအုပ္ထားေစကာမူေျခဖေနာင့္အကာအကြယ္မရွိပါကမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အေႏြးဓာတ္အျပည့္ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။