ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်တာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လူအမ်ားစုက ဝမ္းဗိုက္ကအဆီပိုေတြကိုပဲ ပိုၿပီး အာ႐ံုုထားၾကတာမ်ားပါတယ္။ တကယ့္တကယ္တမ္းေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဗိုက္ကအဆီေတြက်ဖို႔ လက္ေမာင္းသားေလးက်စ္လ်စ္ေနဖို႔ ခႏၶာကိုယ္ေနာက္ေက်ာကအဆီေတြ က်ဖို႔ပါ ဂ႐ုုစိုက္ရပါတယ္။

ဘယ္လိုေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကမ်ား ခႏၶာကိုယ္ေနာက္ေက်ာက အဆီေတြေရာ ဝမ္းဗိုက္က အဆီေတြကိုသာမက လက္ေမာင္းသားေလးေတြပါ က်စ္လ်စ္ေနေစဖို႔ ကူညီေပးမလဲ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၁

လက္ႏွစ္ဖက္ကိုု ဆန္႔တန္းထားပါ။ အေလးတံုး ၃ ေပါင္ ႏွစ္တံုး ကိုင္ပါ (အေလးတံုး မ႐ွိပါက ေရဘူး အသံုးျပဳပါ) စက္ဝုိုင္းသ႑ာန္အေ႐ွ႕ ဘက္ကို ၄၅ စကၠန္႔ ခန္႔ ဝိုက္ပါ၊ ၁၅ စကၠန္႔ နားပါ။ ေနာက္တစ္ခါ စက္ဝုိုင္းပံုုစံ အေနာက္ဘက္ကိုု ၄၅ စကၠန္႔ ဝိုက္ပါ။ ၁၅ စကၠန္႔ နားၿပီး အႀကိမ္ေရမ်ားႏိုင္သေလာက္ မ်ားမ်ားလုပ္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၂

ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း ဒူးကို အနည္းငယ္ေကြးထားမယ္၊ ခႏၶာကိုယ္ကိုု အေ႐ွ႕ ဘက္သို႔ ကိုင္းညႊတ္ထားပါ။ အေလးတံုးႏွစ္တံုးကိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္သလိုု အေလးတံုုးမပါဘဲနဲ႔လည္း ဒီေလ့က်င့္ခန္းကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါတယ္။ ခါးကုုန္းကုုန္းႀကီး ျဖစ္မေနဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးတယ္ေနာ္။ ပံုုစံ ၁ အတိုုင္း လက္ကိုုေအာက္ခ်ထားလိုက္ ၿပီးရင္ အေပၚဆြဲမလိုက္နဲ႔ ၄၅ စကၠန္႔ခန္႔ ျပဳလုုပ္ေပးၿပီး ၁၅ စကၠန္႔နားပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၃

ပံုပါအတိုင္း ခႏ̕ၶာကိုယ္ကိုု လွဲေလ်ာင္းထားပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုု အေ႐ွ႕သိုု႔ ဆန္႔တန္းထားၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း တစ္ေျဖာင့္တည္းထားပါ။ ေက်ာကုုန္းၾကြက္သားကိုု အားျပဳၿပီး လက္ေမာင္းနဲ႔ ေျခေထာက္ေတြကို ျမင့္ႏိုင္သေလာက္ ခပ္ျမင့္ျမင့္ေလး ေလေပၚ ေျမွာက္ထားပါ။ လည္ပင္းၾကြက္သားေတြကိုေတာ့ ေျဖေလ်ာ့ထားပါ။ လည္ပင္းေတာင့္ေတာင့္ႀကီးဆိုုရင္ လည္ပင္းၾကြက္သားေတြ နာက်င္မႈကို ခံစားရႏိုင္လို႔ပါပဲ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၄

ခုုနကလိုပဲ ဝမ္းလ်ားေမွာက္ေနပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုု အေ႐ွသို႔ ဆန္႔တန္းပါ၊ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကိုု တစ္ေျဖာင့္တည္းထားပါ။ ဒုုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ရင္ေခါင္းနဲ႔ ပုုခံုုးကိုု ၾကြလိုက္ၿပီး လက္ကိုု ေပၚေျမွာက္လိုုက္ပါ။ တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ေျမွာက္ထားတဲ့လက္ကိုု ျပန္႐ုုတ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေနာက္ဘက္ ပစ္လိုက္ပါ။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းကိုု ၄၅ စကၠန္႔ခန္႔ ျပဳလုုပ္ၿပီး ၁၅ စကၠန္႔နားပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၅

ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ ဘာမွ မလႈပ္႐ွားရဘဲ ၿငိမ္ေနရမွာပါ။ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္သားအသံုးျပဳၿပီး ေမွာက္ေနပါ။ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုု ျမွင့္ႏိုင္သေလာက္ ျမွင့္ျမွင့္ထားၿပီး အဲ့ဒီအေနအထားအတိုင္း ၄၅ စကၠန္႔ခန္႔ ၿငိမ္ေနပါ။ ၁၅ စကၠန္႔နားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းျပန္လုပ္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၆

ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ဝမ္းလ်ားေမွာက္ေနပါ။ တံေတာင္ဆစ္ကိုု ၾကမ္းျပင္မွာ ေထာက္ထားၿပီး လက္ဖဝါးႏွစ္ဖက္ကိုေတာ့ နားရြက္ေနာက္မွာထားထားပါ။ ေနာက္ေက်ာၾကြက္သားမ်ားကိုု အသံုုးျပဳၿပီး ပံုုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကိုု ေလေပၚေျမွာက္လိုက္ပါ။ လည္ပင္းကိုလည္း ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးမထားဘဲ သက္ေသာင့္သက္သာပဲေနပါ။ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းၾကြလိုက္ မူလအေနအထားအတိုင္းျပန္သြားလိုက္ ျပန္ၾကြလိုက္နဲ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစီ ၄၅ စကၠန္႔ခန္႔ျပဳလုုပ္ေပးပါ။ ၁၅ စကၠန္႔နားၿပီး ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္လုပ္ေပးပါ။

အခုုေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို စနစ္တက်နဲ႔ ပံုမွန္ျပဳလုုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ခႏၶာကိုယ္အေနာက္ဘက္က အဆီေတြ က်သြားၿပီး လက္ေမာင္းၾကြက္သားကိုလည္း က်စ္လ်စ္ေစပါလိမ့္မယ္။

Source: Brightside.me