အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားကို ေလ့လာတာဟာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအရလည္း ပိုၿပီးေကာင္းလာသလို ဘာသာစကားကို ပိုၿပီးတတ္ကၽြမ္းတာက ကိုယ့္အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုပါပဲ။

ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေလ့လာတဲ့အခါ ဘာလို႔ မတတ္ကၽြမ္းတာလဲ။ ႀကိဳးစားၿပီးေလ့လာေပမယ့္ ဘာလုိ႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္တာလဲ။ သင့္မွာ အခုေဖာ္ျပမယ္ ့အမွားေတြမ်ား လုပ္မိေနသလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔လုိပါမယ္။

ဘာသာစကားေလ့လာတဲ့အခါ တတ္ကၽြမ္းမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတဲ့ အမွား (၅) ခုကို ေျပာျပေပးသြားပါမယ္ေနာ္။

၁။ တခါတည္းနဲ႔ စကားလံုးအသစ္ေတြအမ်ားႀကီးမွတ္မိေအာင္ႀကိဳးစားျခင္း

နိုုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုကို ေလ့လာတဲ့အခါ စကားလံုးအသစ္ကို အၿမဲတမ္း မွတ္မိေအာင္ႀကိဳးစားတတ္ပါတယ္။ Native Speaker ေတြေတာင္မွ သူတို႔ရဲ႕ ပင္ရင္းစကားလံုးေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ပဲ သူတို႔ဦးေႏွာက္ထဲမွာ သိုေလွာင္ထားပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ စကားလံုးေပါင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ သိထားရင္ တျခားသူေျပာစကားကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္ပါၿပီ။ ရိုးရွင္းတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ဝါက်ကိုပဲ ေျပာပါ။

၂။ သဒၵါစည္းမ်ဥ္းေတြအားလံုးကို မွတ္မိေအာင္ႀကိဳးစားျခင္း

ေသခ်ာေပါက္ သဒၵါက အေရးပါပါတယ္။ ေသခ်ာေပါက္ ေလ့လာဖို႔လိုတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အၿမဲတမ္း သဒၵါက်ေအာင္ ႀကိဳးစားေနစရာမလိုပါဘူး။

၃။ တျခားသူေျပာစကားကို နားေထာင္ဖို႔ ေမ့ေနျခင္း

နိုင္ငံျခားဘာသာစကားကို ေလ့လာတဲ့အခါ တျခားသူက ဘယ္လိုစကားလံုးကို သံုးသြားတယ္။ ဘယ္လို သဒၵါအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ေျပာသြားလဲဆိုတာကိုနားေထာင္မွ သင့္ရဲ႕ ဘာသာစကား အေရး၊ အဖတ္၊ အၾကား၊ အေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္လာမွာပါ။

၄။ သင့္ရဲ႕ ဖတ္စာအုပ္ (သို႔) သင္တန္းစာအုပ္ေတြကိုပဲ ေလ့လာျခင္း

ဒါကေတာ့ အႀကီးမားဆံုးအမွားတစ္ခုပါပဲ။ သင္အသံုးျပဳေနတဲ့ လက္စြဲစာအုပ္ေတြမွာ အဂၤလိပ္အသံုးအႏႈန္းေတြအမ်ားႀကီး မပါႏိုင္ပါဘူး။ ဒါကိုပဲပံုေသစြဲ သတ္မွတ္တာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူးေနာ္။

၅။ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကိုပဲ အားကိုးေနျခင္း

အၿမဲတမ္း သင္တန္းေက်ာင္းေတြကိုပဲ အားကိုးေနတာကလည္း ဘာသာစကားေလ့လာတဲ့သူေတြအမ်ားစု ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေသခ်ာေပါက္ အားကိုးရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းကျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီကျဖစ္ျဖစ္ေလ့လာပါ။

By: MyStyle Myanmar