မိန္းကေလးတိုင္း ဆံပင္ညွပ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ပင္ျဖစ္ေစ အၿမဲတမ္း ဆံပင္စတိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းရႈပ္ရတဲ့အခါေတြရွိစၿမဲပါ။ မိမိ၏မ်က္ႏွာက်ပံုစံမွာ ဆံၿမိတ္ႏွင့္လိုက္ဖက္မႈရွိမရွိ ေမးခြန္းေတြေမးရျခင္းမွာ ကိုယ္ေတြလိုသာမန္လူေတြသာမဟုတ္၊ အႏုပညာရွင္မ်ားတြင္မွာပါ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ကြဲျပားတဲ့ဆံပင္စတိုင္ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ ေဖာ္ျပထားေပးတာေႀကာင့္ ဆံၿမိတ္ထားသင့္မထားသင့္ မိမိကိုယ္တိုင္စဥ္းစားဆံုျဖတ္လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Emma Stone

Anne Hathaway

Rachel McAdams

Reese Witherspoon

Britney Spears

Natalie Portman

Hilary Duff

Dakota Johnson

Beyoncé

Maisie Williams